UPM Biofuels får världens första RBS-certifiering för låg ILUC-risk (indirect land use change) för sina råvaror

Press Release 24.4.2018 14:03 EEST

(UPM, Helsinki, April 24 2018 at 13:00 EET) - UPM Biofuels ständiga arbete för en mer hållbar leverantörskedja och hållbar verksamhet har uppmärksammats genom världens första RSB-certifiering (Roundtable of Sustainable Biomaterials) för låg ILUC-risk (indirect land use change). Certifikatet togs emot för råtallolja, råvaran som används vid tillverkning av förnybart UPM BioVerno-bränsle vid Lappeenranta bioraffinaderi i Finland, samt för UPM:s odling av Brassica carinata för bränsletillverkning i Uruguay.

RBS-certifieringen för låg ILUC-risk är ännu ett bevis på hållbarhet hos UPM Biofuels, och visar att företagets användning av råtallolja och Barassica carinata för biobränsleproduktion innebär låg risk för indirekt klimatpåverkan annanstans. RBS-certifieringen för låg ILUC-risk innebär att UPM Biofuels råvaror, råtallolja och Brassica carinata kan räknas till de mest hållbara råvarorna.

Brassica Carinata växtolja från UPM Biofuels råvaruodling i Uruguay innebär en låg risk för utsläpp från indirekt förändrad markanvändning, då den används för biobränsleproduktion.

"Vi är stolta att ta emot det här erkännandet om låg ILUC-risk, som är det första i sitt slag. Det är ytterligare ett bevis från tredje part på UPM Biofuels engagemang för att producera hållbara biobränslen och hållbart biomaterial" säger Maiju Helin, Head of Sustainability and Market Development på UPM Biofuels.

UPM Lappeenranta Bioraffinaderi använder råtallolja, en träbaserad restprodukt från massatillverkning, för produktion av avancerade biobränslen.

Råtallolja (CTO) är en restprodukt vid massaproduktion som har sitt ursprung i hållbart skogsbruk. Den nya certifieringsprocessen för låg ILUC-risk, ett valfritt tillägg till RSB-certifieringen, bekräftar att mängden CTO som krävs för UPM BioVerno-produktion inte behöver tas från andra användningsområden. 

Det sekundära odlingskonceptet för Brassica carinata, en oätlig oljegröda som odlas utanför den huvudsakliga odlingsperioden, har testats och utvecklats av UPM Biofuels i Uruguay. Den nya certifieringen verifierar att Brassica carinata-olja från UPM Biofuels råvaruproduktion löper låg risk att indirekt förändra markanvändningen när den används för biobränsleproduktion.

"RBS är stolta att kunna räkna med UPM bland visionära biobränsleproducenter. De är inte bara RSB-certifierade för sina träbaserade biobränslen i Lappeenranta, Finland och sin Brassica carinata-odling i Uruguay, utan har även tagit emot världens första RSB-certifiering för låg ILUC-risk. Deras biobränslen uppfyller inte bara våra höga krav för hållbar utveckling, utan har dessutom certifierats enligt den nya modulen, vilket innebär att de löper minimal eller ingen risk för indirekt påverkan - till exempel avskogning eller ökade matpriser - på andra platser i världen. Med minskade utsläpp av växthusgaser som uppfyller de högsta kraven på hållbarhet och transparens, samt den lägsta påverkan på natur och livsmedelsproduktion, är det här framtidens biobränslen!" säger Rolf Hogan, Executive Director på RSB.

RSB är en av världens mest framstående och fackgranskade standarder för biomaterial. Det är ett av den europeiska kommissionens godkända frivilliga system som används för att visa på överensstämmelse med hållbarhetskriterierna i EU-direktivet om förnybar energi. Dessutom är RSB den första standarden som har tagit i bruk en certifieringsmodul för låg ILUC-risk för biomassa. UPM Biofuels produktion har utvärderats mot kraven i ILUC-modulen, EU RED-kriterierna och de 12 RSB-principerna, vilka har godkänts av aktuella intressenter, inklusive icke-statliga organisationer och FN-organ.

Mer information:
Maiju Helin, Head of Sustainability and Market Development, UPM Biofuels
Tel. +358 50 325 6046, maiju.helin@upm.com

UPM, Media Relations 
9.00-16.00 EET
Tel. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM Biofuels
UPM:s ambition är att bli en ledande aktör inom högkvalitativa, avancerade biobränslen för transportindustrin. Biobränslen är en viktig del av Biofore-strategin. De innovativa träbaserade biobränslen som företaget utvecklar och de produktionstekniker man använder är en del av en hållbar framtid. UPM:s biobränslen ligger i framkant när det gäller kvalitet, användbarhet och hållbarhet. De minskar avgasutsläppen och utsläppen av växthusgaser avsevärt jämfört med fossila bränslen. www.upmbiofuels.com

Följ UPM Biofuels på Twitter | Facebook | YouTube

UPM
UPM leder den skogsbaserade bioindustrin in i en hållbar, innovationsdriven och spännande framtid inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA och UPM Plywood. UPM tillhandahåller hållbara och säkra lösningar för att möta en växande global efterfrågan. Produkterna är tillverkade av förnybara och återvinningsbara material. Koncernen har 19 100 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. UPM-aktierna är börsnoterade på NASDAQ OMX i Helsingfors. UPM - The Biofore Company - www.upm.com

Följ UPM på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com

RSB
RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) är en global, oberoende organisation med ett flertal intressenter som driver utvecklingen av en ny bioekonomi genom hållbarhetslösningar, certifiering, innovation och samarbete. RSB tillhandahåller verktyg och lösningar som minskar affärsriskerna och bidrar till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Vidare har RSB en av världens mest betrodda och vetenskapligt granskade, globala certifiering för hållbart biomaterial, hållbara biobränslen och hållabar produktion av biomassa.
www.rsb.org