Kestävä uusiutuva diesel auttaa torjumaan ilmastonmuutosta

06/29/2017 11:17:00

UPM on vuodesta 2015 lähtien tuottanut Lappeenrannassa uusiutuvaa dieseliä, korkealaatuista biopolttoainetta, jota voi käyttää niin maantie- kuin meriliikenteessäkin. Tuote valmistetaan mäntyöljystä, jota syntyy pieniä määriä sellun tuotannossa.

Ecofys - A Navigant Company, on UPM:n pyynnöstä arvioinut mäntyöljyn kestävyyttä erityisesti korvautumisvaikutusten osalta: voiko mäntyöljyä käyttää biopolttoaineisiin ilman, että sen nykyinen käyttö kemianteollisuudessa korvautuisi? Ja voimmeko olla varmoja, että mäntyöljyn käytöstä ei aiheudu epäsuoria maankäytön muutoksia, jotka puolestaan vähentäisivät tuotteen mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta? 

Maatalouden viljelykasveista valmistettuihin biopolttoaineisiin on liitetty kestävyysriskejä, jotka on syytä ottaa vakavasti. Mäntyöljyn tuottamiseen ei sen sijaan tarvita maatalousmaata ja sillä on hyvin vähän tai ei ollenkaan suoria kestävyysriskejä. Tästä huolimatta UPM halusi varmistaa, että mäntyöljyn käytöstä biopolttoaineisiin ei aiheudu negatiivisia vaikutuksia. UPM:n selvityspyynnön taustalla on biopolttoaineiden kestävyydestä parhaillaan käytävä keskustelu. Toisin kuin tuulivoimalta ja aurinkoenergialta, biopolttoaineilta ei odoteta nopeaa kustannusten laskua. Lainsäädännöllistä tukea tarvitaan jatkossakin ja poliitikot tukevat biopolttoaineita ainoastaan, jos he ovat vakuuttuneita siitä, että biopolttoaineet todella ovat kestäviä ja hyödyttävät sekä kansallista toimitusvarmuutta että paikallista taloutta. 

Miksi sitten tarvitsemme biopolttoaineita? Sähköautothan tulevat kuitenkin dominoimaan maantieliikennettä pian? Vaikka näin tapahtuisikin, raskaan liikenteen sekä lento- ja laivaliikenteen tarpeisiin on tarjolla vain vähän uusiutuvia vaihtoehtoja. Ilman fossiilisten polttoaineiden korvaamista biopolttoaineilla rekoissa, lentokoneissa ja laivoissa on vaikea vähentää riittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja välttää ilmastonmuutoksen vaarallinen taso.

Arvioituamme mäntyöljyä ja sen markkinoita totesimme, että mäntyöljy on sellun tuotantoprosessin tähde, jolla voidaan käydä kansainvälistä kauppaa ilman vaikutuksia maankäyttöön. Vaikka mäntyöljyä on saatavilla selluntuotannosta maailmanlaajuisesti yhteensä vain noin 2,6 miljoonaa tonnia vuosittain, on siitä merkittävä ylijäämä käytettävissä uusiin käyttökohteisiin. Mäntyöljyn käyttö kemiantuotteisiin on viime vuosina vähentynyt mäntyöljykemikaalien kysynnän laskun vuoksi. Kysynnän laskua ei kuitenkaan voida yhdistää nousseisiin raaka-ainekustannuksiin, koska mäntyöljyn hinta on tällä hetkellä huomattavasti alempi kuin kolme tai viisi vuotta sitten.

Toki teoreettisesti ajateltuna markkinakuva näyttäisi erilaiselta, mikäli kolme isoa mäntyöljyyn perustuvaa biopolttoainelaitosta rakennettaisiin. Tällä hetkellä voimme kuitenkin todeta, että UPM:n tuottamalla mäntyöljypohjaisella uusiutuvalla dieselillä ei ole negatiivisia vaikutuksia mäntyöljymarkkinaan eikä riskiä epäsuoraan maankäytön muutokseen.

Mikäli biopolttoaineita tarvitaan tulevaisuudessa kasvavassa määrin erityisesti lento- ja laivaliikenteeseen, juuri kehittyneille uusiutuville dieselpolttoaineille on suuri tarve. UPM:n uusiutuva diesel on hyvä esimerkki tällaisesta tuotteesta, joskin rajatuin kasvumahdollisuuksin. UPM:n seuraava haaste onkin kehittää uusiutuva diesel, joka on paitsi kestävä myös tuotannoltaan skaalattavissa.

Daan Peters, johtava konsultti, Ecofys, a Navigant Company

Linkki tutkimukseen (pdf, englanniksi)