UPM Biopolttoaineet ja WWF Suomi edistävät yhdessä puupohjaisten biopolttoaineiden sertifiointia

04/22/2016 12:36:00

UPM jatkaa aktiivista keskustelua WWF Suomen kanssa. UPM ja WWF Suomi ovat yhtä mieltä siitä, että kestävästi tuotetut puupohjaiset biopolttoaineet ovat yksi lupaavimmista biopolttoainevaihtoehdoista liikennesektorille, kunhan tuotanto täyttää kestävyydelle asetetut kriteerit. Edistämme yhdessä luotettavaa sertifiointia varmistaaksemme biopolttoaineiden kestävyyden. Sertifioinnin ja nykyisten käytäntöjen kehittäminen on osa yhteistyötämme WWF Suomen kanssa.

UPM BioVerno uusiutuva diesel on sertifioitu Suomen kansallisen kestävyysstandardin sekä ISCC-EU (International Sustainability and Carbon Certification) standardin mukaisesti. Lisätäksemme yhteistä ymmärrystä muista biopolttoaineille soveltuvista sertifiointistandardeista, UPM ja WWF Suomi ovat tehneet RSB-standardin (Roundtable on Sustainable Biomaterials) soveltuvuusselvityksen UPM:n biopolttoainetuotannolle. RSB on yksi kansainvälisistä kestävyyssertifiointistandardeista, joita asiakkaat toivovat. 

Analysoituamme paksun pinon standardiin liittyviä papereita ja käytyämme useita hedelmällisiä keskusteluja WWF Suomen kanssa, soveltuvuusselvitys on nyt valmis ja haluamme jakaa sen tulokset.

Täytämme tiukat vaatimukset

Arvioimme RSB sertifiointijärjestelmän soveltuvuutta nykyiselle mäntyöljyyn pohjautuvalle uusiutuvan dieselin tuotannolle. Selvityksen mukaan RSB-sertifiointi soveltuu hyvin nykyiselle UPM BioVernon tuotannolle, joka perustuu oman teollisuutemme tähteeseen, mäntyöljyyn. On hienoa huomata, että nykyiset toimintatapamme ovat linjassa RSB:n tiukkojen vaatimusten kanssa. Sekä UPM että WWF Suomi ovat tyytyväisiä arvioinnin tulokseen.

Kestävästi hoidettu puuraaka-aine keskustelun alla 

Katsoimme myös tulevaisuuteen ja tutkimme mahdollisuutta käyttää RSB-sertifiointia jos käyttäisimme kiinteää biomassaa biopolttoaineen raaka-aineena.

UPM näkee kiinteän puubiomassan, kuten metsätähteen, myös biopolttoaineiden tuotantoon soveltuvana raaka-aineena tulevaisuudessa, ja on aktiivisesti mukana kehittämässä uusia kiinteätä puuta hyödyntäviä biopolttoaineteknologioita. Kestävä metsänhoito, joka on perusta kaikille skandinaavisille metsille, varmistaa kestävän suhteen puunkäytön ja toimivan metsäekosysteemin välillä. Kestävä metsänhoito tekee mahdolliseksi puupohjaisten tuotteiden ja energiantuotannon riskeeraamatta metsien hiilivarastoja. Metsäpinta-ala kasvaa jatkuvasti Suomessa, sillä vuotuiset hakkuut ovat huomattavasti pienempiä kuin metsien kasvu.

Forest-2278.jpg

UPM:n mielestä metsätähteet ovat varteenotettava tulevaisuuden raaka-aine biopolttoainetuotannossa. 

UPM kannattaa kaikkia uskottavia metsäsertifiointijärjestelmiä, kuten FSC:tä ja PEFC:tä. UPM:n puunhankinnassa kaikki puu tulee hyväksytyistä lähteistä ja puun alkuperä tiedetään, mikä varmistaa läpinäkyvyyden koko puuntoimitusketjussa. Soveltuvuusarvio kuitenkin osoitti, että RSB hyväksyy nykyisin vain FSC-sertifioidut metsätähteet biopolttoaineiden raaka-aineeksi. Johtuen suhteellisen alhaisesta FSC-metsätähteiden saatavuudesta esimerkiksi Suomessa, mahdollisuus käyttää RSB-sertifiointia kiinteään biomassaan perustuvassa biopolttoainetuotannossa on rajoitettu.

UPM ja WWF Suomi ovat avanneet keskustelun RSB:n kanssa koskien vaihtoehtoisia kestävyyden varmistamistapoja metsätähteiden osalta sekä koskien metsätaloudessa käytössä olevia kestävän metsänhoidon menetelmiä.

Keskustelua metsähiilestä

UPM jatkaa keskustelua puupohjaisista biopolttoaineista WWF Suomen kanssa. Seuraavaksi keskitymme tutkimaan biopolttoaineiden tuotannon vaikutuksia metsien hiilivarastoihin. Uskomme, että keskustelu tulee kasvattamaan molempien osapuolten ymmärrystä asiasta, kun mahdollisia eriäviä näkemyksiä käsitellään yhteisen tavoitteen, kestävämmän tulevaisuuden, nimissä. Jo nyt voidaan sanoa, että olemme samaa mieltä siitä, että vain kestävästi tuotettu biomassa on hyväksyttävää biopolttoaineiden raaka-aineeksi ja että sertifiointia tulee käyttää kestävyyden todentamisessa.

Lue lisää UPM:n ja WWF Suomen yhteistyöstä kestävien puupohjaisten biopolttoaineiden edistämiseksi