Vuoropuhelu: puupohjaiset biopolttoaineet vähentävät liikenteen päästöjä

10/10/2014 07:01:00

Mitä tulee ensimmäisenä mieleen biopolttoaineista? Monelle meistä ensimmäiset ajatukset liittyvät ruokaketjun kanssa kilpailemiseen, maankäytön muutoksiin, metsäkatoon tai nouseviin ruoan hintoihin. Tällä on suora vaikutus mielikuvaan biopolttoaineteollisuudesta.

Uusiutuvien puupohjaisten biopolttoaineiden edelläkävijänä UPM pitää erityisen tärkeänä keskustella, tutkia ja määritellä biopolttoaineiden kestävyyskriteereitä eri sidosryhmien kanssa.

Me UPM:llä uskomme puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyyteen ja kestävyyskriteereiden kehittämiseen. Tämän vuoksi haluamme edistää kestävää toimintaa yhteistyössä myös eri sidosryhmien, kuten WWF:n kanssa, kartoittaa puupohjaisten biopolttoaineiden hyödyt, mutta myös keskustella ja käsitellä yksityiskohtaisesti mahdollisia huolenaiheita. UPM on merkittävä metsätoimija ja toimii kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Haluamme tuoda esiin myös kestävästi tuotettujen puupohjaisten biopolttoaineiden tarjoamat mahdollisuudet.

Liikenteen päästöjä voidaan vähentää

Euroopan Unioni ostaa puolet kuluttamastaan energiasta Euroopan ulkopuolelta. EU käyttää yli miljardi euroa päivässä maksaakseen tuontienergiansa. Liikenne ei ole mikään poikkeus, päinvastoin. Tieliikenne on yksi harvoista sektoreista jonka päästöt ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. EU:ssa 95% käytetyistä polttoaineista on fossiilisia, jonka vuoksi liikenteestä on hyvää vauhtia tulossa suurin yksittäinen CO2-päästöjen lähde.

Kehittyneet puupohjaiset biopolttoaineet ovat varteenotettava ja kilpailukykyinen vaihtoehto uusiutuvan energian tuottamiseksi Euroopassa, koska neljännes maailman metsävaroista sijaitsee täällä. Metsäteollisuus on myös yksi harvoja teollisuudenaloja, joilla on kapasiteettia kehittää ja investoida kaupallisen mittakaavan biopolttoainetuotantoon. Puupohjaisten biopolttoaineiden selkeä etu on myös merkittävä (jopa 80%) kasvihuonekaasujen päästövähenemä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Ne eivät myöskään kilpaile ruoantuotannon kanssa. 

UPM on käyttänyt puuta raaka-aineena moniin eri liiketoimintoihin jo yli sadan vuoden ajan. Metsätähteitä ja omista prosesseista syntyviä puupohjaisia tähteitä voidaan nyt käyttää raaka-aineeksi myös biopolttoaineisiin lisäämättä metsähakkuita tai maan käyttöä.


upm-biofuels-wood-raw-material-is-the-basis.jpg

Monet liiketoiminnot UPM:llä pohjautuvat puuhun ja puun tehokkaaseen käyttöön raaka-aineena. 


Puupohjaiset biopolttoaineet – modernia metsätaloutta

Puupohjaiset biopolttoaineet vähentävät liikenteen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Vastuullisesti tuotetut puupohjaiset biopolttoaineet ovat varteenotettava vaihtoehto liikenteen päästöjen ja öljyriippuvuuden vähentämiseksi sekä kansantalouden omavaraisuuden lisäämiseksi. Investoinnit myös hyödyttävät paikallista talouskehitystä paikallisen raaka-aineen ja työvoiman muodossa. Puupohjaisia biopolttoaineita valmistettaessa on kuitenkin varmistettava, että koko arvoketjun vastuullisuus on kunnossa.

Läpinäkyvyys ja jatkuva parantaminen ovat tärkeitä periaatteita vastuullisten biopolttoaineiden valmistuksessa. Biopolttoaineiden sertifiointi, kestävä metsätalous ja metsäsertifikaatit edistävät vastuullista biopolttoainetuotantoa ja toimitusketjun hallintaa, mutta EU:n laajuisten yhteisten standardien kehittämistä puupohjaisille biopolttoaineille tarvitaan.

UPM:lle on tärkeää todentaa puupohjaisten biopolttoaineiden vastuullisuus. Tämän vuoksi haluamme tehdä monipuolista yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen kanssa ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja kehittää toimintaamme. Olemme myös mukana lukuisissa tutkimushankkeissa ja projekteissa, jotka selvittävät metsätähteiden kestävyyttä ja saatavuutta raaka-aineena.

WWF ja UPM tekevät monipuolista yhteistyötä

Ympäristöjärjestö WWF:llä ja UPM:llä on pitkät perinteet yhteistyöstä kestävän metsätalouden edistämisessä. UPM ja WWF Suomi ovat hiljattain sopineet monipuolisesta yhteistyöstä, joka kattaa puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyyden edistämisen sekä kestävän metsätalouden ja raaka-aineiden hankinnan Suomessa. WWF Suomen kanssa alkaneen yhteistyön keskeisenä sisältönä on pohjoisiin havumetsiin pohjautuvien, toisen sukupolven biopolttoaineiden, kuten UPM Lappeenrannan biojalostamolla tuotettavan uusiutuvan dieselin käytön ja kestävyyden edistäminen.

Kestävän metsätalouden edistämiseksi WWF Suomi ja UPM etsivät yhdessä uusia tapoja suojella luonnon monimuotoisuutta sekä edistävät FSC-sertifikaatin käyttöönottoa Suomen yksityismetsissä. UPM ja WWF Suomi tekevät myös lajien suojeluun liittyvää yhteistyötä.

Toinen hyvä esimerkki teollisuuden ja ympäristöjärjestöjen yhteistyöstä on hiljattain julkaistu kehittyneisiin biopolttoaineisiin liittyvä ”Wasted”-raportti, jonka tekemisessä olivat mukana European Climate Foundation (ECF), International Council on Clean Transportation (ICCT), biopolttoaineteollisuus, ja ympäristöjärjestöt, kuten WWF ja BirdLife. Raportti toteaa että jos kaikki kestävästi saatavilla olevat metsätähteet, viljelystähteet ja yhteiskuntajätteet EU:ssa käytettäisiin biopolttoainetuotantoon, niillä voitaisiin korvata jopa 16% liikenteen polttoainetarpeesta vuonna 2030, saavuttaa merkittävä päästövähenemä ja luoda lukuisia uusia työpaikkoja Eurooppaan. Tämä yhteistyö jatkuu.

chris-malins-fuels-program-lead-icct.jpg
Wasted-raportti perustuu Chris Malins:n julkaisuihin (International Council on Clean Transportation) sekä European Climate Foundationin, biopolttoaineteollisuuden ja ympäristöjärjestöjen yhteistyöhön.

Puupohjainen raaka-aine, joko suoraan metsästä tai metsäteollisuuden prosessien tähteenä, on vastuullinen vaihtoehto biopolttoaineiden tuotantoon. UPM haluaa käydä avointa keskustelu ja parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä entisestään jotta vastuullisuus varmistetaan koko biopolttoaineiden arvoketjussa.

upm-lappeenranta-biorefinery-may-2014.jpgUPM Lappeenrannan biojalostamon rakennustöitä viimeistellään. Biojalostamo tuottaa 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa UPM BioVerno dieseliä vuodessa.