Uudistuva metsäteollisuus luo työtä ja hyvinvointia Suomeen

04/03/2019 12:15:14

Metsäteollisuuden kotimaisuusaste toimialojen keskinäisessä vertailussa on yksi korkeimpia. Puu- ja paperiteollisuuden kotimaisuusaste lasketaan siitä, kuinka suuri osa näiden alojen tuotantopanoksista tulee Suomesta. Puuteollisuudessa luku on 91 % ja paperiteollisuudessa 81 %. Yhteenlaskettuna tämä tuottaa yli 12 miljardin euron arvoiset tuotantopanosten hankinnat Suomesta. Tuotantopanokset kattavat muun muassa työtä, raaka-ainetta sekä palveluita kuten logistiikkaa ja IT-palveluita.

Asia on äärimmäisen tärkeä, sillä hankinnat Suomesta synnyttävät sekä työtä että merkittävän määrän verotuloja, joilla ylläpidetään hyvinvointiamme. ETLA:n laskelmien mukaan metsäteollisuus tuottaa toimialojen kesken eniten epäsuoraa, ostoista syntyvää arvonlisää Suomessa.

Asiaa voi tarkastella myös paikallistasolla, yksittäisen metsäteollisuuden tuotantolaitoksen mittakaavassa. Esimerkiksi UPM Kaukaan tehtaiden suora työllistävä vaikutus on yli 1000 henkilöä ja sen lisäksi epäsuora työllisyysvaikutus on yli 1000 henkilöä. Veroja tuotantolaitos tuotti yhteiskunnalle 33 miljoonan euron arvosta. Kaukaalla on erittäin merkittävä vaikutus sitä ympäröivän seudun elinvoimaan ja hyvinvointiin, mikä näkyy myös sen synnyttämässä 50 miljoonan euron paikallisessa kulutusvaikutuksessa.

Yritysten tekemillä kotimaisilla hankinnoilla ja niiden teettämällä työllä on siis iso merkitys hyvinvointiimme. Näitä hankintoja ja työllisyyttä syntyy kuitenkin vain olosuhteissa, joissa Suomeen kannattaa panostaa ja joissa kokonaiset toimialat ja yksittäiset tuotantoketjut uudistuvat kilpailukykyisesti. Yhteiskunnallisella tasolla tämä tarkoittaa sitä, että ”Made in Finland” pitää olla jatkossakin kannattavaa ja täten sen olosuhteita suhteessa kilpaileviin vaihtoehtoihin ei saa heikentää.

Osaaminen on myös avainsana, kun kotimaasta tehtyjä hankintoja halutaan kasvattaa. Tarvitaan jatkuvaa ja uudistuvaa osaamisen kehittämistä, jotta suomalainen työ ja suomalaiset alihankkijat pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja jotta meillä on osaavia ihmisiä, joita palkata kaiken tasoisiin työtehtäviin.

Uudistumista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä voi myös katsoa metsäteollisuuden erimerkin kautta. Metsäteollisuus on tuotekehityksen ja uusien tuotantolaitosten myötä tuonut uusia puupohjaisia raaka-aineita markkinoille, joita hyödynnetään laajasti eri toimialoilla kuten liikenteessä tai kulutustavaratuotannossa. Esimerkiksi UPM kehitti pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena uuden, mäntyöljyyn perustuvan biopolttoaineen, UPM BioVerno -dieselin, joka tuotiin markkinoille vuonna 2015. Nykyään se muodostaa merkittävän osan Kaukaan tuotantolaitoksen toiminnasta.

upm-bioverno-avainlippupullo.jpg
UPM BioVerno puupohjainen diesel on suomalainen keksintö, joka sai korkean kotimaisuusasteen myötä myös Avainlippu-tunnuksen.

Uusilla puupohjaisilla tuotteilla ja niiden johdannaisilla on tulevaisuudessa merkittävä rooli myös vientimme kannalta. Nykyään metsäteollisuus on vahvimpia nettoviejätoimialoja Suomessa, sillä sen ”kauppatase” on 9 miljardia ylijäämäinen. Kovassa kansainvälisessä kilpailussa UPM BioVerno -dieselin tyyppisillä innovaatioilla on merkittävä rooli siinä, että valmistukseen Suomessa investoidaan ja tätä kautta pidetään toimialan kotimaisuusaste korkeana.

UPM:n vapaaehtoiset auttoivat Yrityskylän koululaisia tutustumaan työelämään ja yhteiskuntaan
Artikkeli | 8 min

UPM:n vapaaehtoiset auttoivat Yrityskylän koululaisia tutustumaan työelämään ja yhteiskuntaan

Lue lisää
EU:n uudet pakkaussäännöt ovat (melkein) täällä
Artikkeli | 5 min

EU:n uudet pakkaussäännöt ovat (melkein) täällä

Lue lisää
Uudet, modernit LNG-alukset ovat ylittäneet odotukset
Artikkeli | 5 min

Uudet, modernit LNG-alukset ovat ylittäneet odotukset

Lue lisää