EU myöntää NER300-teknologiatukea UPM:n biojalostamohankkeelle Ranskassa

Lehdistötiedote 18.12.2012 16.20 EET

​(UPM, Helsinki, 18.12.2012) – Euroopan komissio on myöntänyt 170 miljoonan euron tuen UPM:n kiinteästä puusta uusiutuvaa dieseliä valmistavalle biojalostamohankkeelle Strasbourgissa, Ranskassa. UPM:n toiselle vastaavalle biojalostamosuunnitelmalle Raumalla ei myönnetty NER300-tukirahoitusta.

Tällä hetkellä UPM:n resurssit biopolttoaineliiketoiminnassa on suunnattu Lappeenrannan biojalostamon rakentamiseen. Yhtiö jatkaa kuitenkin investointiedellytysten selvittämistä Ranskassa. Lopullinen arviointi investoinnista voidaan tehdä 12-18 kuukauden kuluessa.

EU:n myöntämän tuen lisäksi UPM:n mahdolliseen investointipäätökseen vaikuttavat merkittävästi taloudellinen toimintaympäristö sekä pitkän tähtäimen näkymät puuraaka-aineen kokonaishinnasta ja saatavuudesta markkinoilla. Myös EU:n parhaillaan uudelleen arvioimat, erityisesti biopolttoaineiden raaka-aineisiin liittyvät säännökset vaikuttavat mahdolliseen investointipäätökseen.

”EU:n päätös on tunnustus UPM:n todelliselle osaamiselle biopolttoaineiden kehitystyössä. Alan teknologia kehittyy edelleen voimakkaasti. UPM:n Lappeenrannan biojalostamohankkeesta saammekin hyvää kokemusta myös kiinteästä puusta uusiutuvaa dieseliä valmistavaa laitosta ajatellen”, sanoo UPM Biopolttoaineiden johtaja Petri Kukkonen.

EU:n myöntämän NER300-tuen varat tulevat eurooppalaisilta päästöoikeuksia ostavilta yrityksiltä. NER300-ohjelma on osa poliittista päätöskokonaisuutta, jonka avulla Eurooppa pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään. UPM:n biopolttoaineet vähentävät hiilidioksidipäästöjä merkittävästi fossiilisiin liikenteen polttoaineisiin verrattuna.

UPM:n ensimmäinen biojalostamohanke Lappeenrannassa etenee

UPM aloitti maailman ensimmäisen puupohjaista biodieseliä valmistavan laitoksen rakentamisen Lappeenrantaan kesällä 2012. Ilman julkista tukirahoitusta rakennettavassa UPM Lappeenrannan biojalostamossa valmistetaan uusiutuvaa dieseliä selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä. Jalostamon prosessi perustuu vetykäsittelyyn ja laitos käynnistyy kesällä 2014.

UPM:n Strasbourgiin mahdollisesti rakennettavassa biojalostamossa valmistettaisiin uusiutuvaa dieseliä kiinteästä puusta kuten hakkuutähteistä tai kuorista.

Päälopputuotteena molemmissa, eli sekä kiinteää puuta että mäntyöljyä raaka-aineena käyttävissä biopolttoainelaitoksissa, on toisen sukupolven puupohjainen uusiutuva diesel UPM BioVerno.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Petri Kukkonen, UPM, Biopolttoaineet, puh. 0204 150 336


UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Biopolttoaineet
UPM aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden.
Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upm.com/fi/biopolttoaineet


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä

Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News