UPMBiopolttoaineet
  • Toimitusketju
  • Yhteistyöllä kohti vastuullisempia hankintaketjuja
Artikkeli | 03/23/2021 10:55:28 | 3 min Lukuaika

Yhteistyöllä kohti vastuullisempia hankintaketjuja

UPM on asettanut tavoitteeksi vähentää hankintaketjunsa päästöjä 30 prosenttia vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen toteutumiseksi tarvitaan kattavaa tietoa toimittajien suoriutumisesta. Yhteismitallinen tapa raportoida hankittujen tuotteiden ja raaka-aineiden sekä näiden kuljetusten aiheuttamista päästöistä kuitenkin puuttuu.

”Toimitusketjun päästöjen laskenta perustuu suurimmaksi osaksi sekundääridataan erilaisista tietokannoista ja niiden pohjalta laadittuihin yleisiin kertoimiin. Tällöin kestävän kehityksen kannalta edistykselliset toimittajat eivät erotu heikommista yrityksistä. Päästöt alenevat ainoastaan siten, että tiedämme niiden todellisen tason ja voimme valita sillä perusteella parhaat kumppanit”, sanoo UPM:llä raportoinnista ja standardeista vastaava päällikkö Tuomas Niemi.

Kunnianhimoisesti kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Koska globaalit hankintaketjut ovat niin monimutkaisia, vaaditaan ymmärryksen lisäämiseksi yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kemianteollisuuden Together for Sustainability -aloite (TfS), on esimerkki pyrkimyksestä  kehittää kestävän kehityksen käytäntöjä hankintaketjuissa sekä jakaa kattavasti toimittajiin liittyviä tietoja. Liiketoimintojensa kautta kemianteollisuuteen vahvasti linkittyvä UPM on yksi hankkeessa mukana olevista, noin 25 jäsenyrityksestä.

Esimerkiksi meriliikenteessä on isoja toimijoita, jotka pystyvät jo tarjoamaan dataa todellisista päästöistään.

Tehokkaampaa toimittaja-arviointia Together for Sustainability -verkoston avulla

”TfS-yhteistyön tavoitteena on saada käyttöön samojen standardien mukaan raportoitua, yhteismitallista primääridataa toimitusketjusta. ”Yhteiset raportointitavat hyödyttävät kaikkia osapuolia. Jos kaikki toimii vielä yhdellä alustalla, se vähentäisi huomattavasti niin toimittajien kuin asiakkaidenkin raportointitaakkaa”, Niemi kertoo.

Toimittajilla vaihteleva valmius

UPM on Niemen mukaan käynyt jo aiemmin keskusteluita tiettyihin hankintaketjun kategorioihin kuuluvien toimittajien kanssa näiden valmiudesta raportoida päästöistään. Keskeisimpiä osa-alueita ovat kemikaalien ohella ainakin logistiikka, sellu ja pigmentit.

”Esimerkiksi meriliikenteessä on isoja toimijoita, jotka pystyvät jo tarjoamaan dataa todellisista päästöistään. Tässä on tietenkin huomattava ero verrattuna tietokannoista laskettuihin peruskertoimiin. Myös ne toimittajat, jotka eivät vielä pysty kertomaan päästöistään tarkasti, ovat olleet hyvin sitoutuneita kehitystyöhön”, Niemi sanoo.

Hiilijalanjälki on työkalu ilmastovaikutuksen kuvaamiseen

Paperi on myös hänen mukaansa hyvä esimerkki tuotteesta, jonka valmistukseen tarvittavien kemikaalien ja täyte- ja sideaineiden toimitusketjun päästöjen laskenta helpottuisi huomattavasti yhtenäisten käytäntöjen myötä.

”Itse näkisin, että tulevaisuudessa CO2-päästöihin liittyvän tiedon tulisi liikkua samalla tavalla kontrolloidusti kuin taloudellisen tiedon taloushallinnon järjestelmissä. Se on kuitenkin yhtä lailla rahanarvoista dataa”, Niemi huomauttaa.

Vastuullinen hankinta UPM:ssä

Parempi ymmärrys, tarkempaa raportointia

Kun lähtötilanne ja keskeisimmät kategoriat ovat selvillä, keskitytään Niemen mukaan aluksi selvittämään kriittisiä esteitä datan keruulle ja sen luotettavuuden tehostamiselle.

”Pyrkimyksenä on luonnollisesti saada useampia toimittajia osallistumaan työhön ja sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. Kun aitoa tietoa saadaan enemmän jakoon ja päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet lisääntyvät, ollaan jo hyvällä tiellä kohti lopullista tavoitetta eli hiilineutraalia toimitusketjua”, Niemi päättää.