Kehittyneet biopolttoaineet raivaavat tietä kohti biotaloutta

09/29/2014 11:55:00

Biopolttoaineet avaavat uusia näköaloja UPM:n kasvulle. Olemme ottaneet rohkean askeleen perinteisestä metsäteollisuudesta biometsäteollisuuteen ja askeleen lähemmäs petrokemian toimialaa. Metsäala on murroksessa ja liiketoimintaympäristö pysyvästi muuttunut, mutta puubiomassan jalostusarvon nostamisessa alalla on paljon mahdollisuuksia. Tulevaisuuden metsäteollisuus perustuu kestävään biotalouteen. Biopolttoaineet ovat avainasemassa UPM:n muutoksessa kohti biotaloutta. UPM tutkii myös monia uusia mahdollisuuksia biokemikaalien osalta.Toiset yritykset taas panostavat esimerkiksi lääketeollisuussovellusten kehittämiseen puubiomassasta. Metsä on täynnä uusia mahdollisuuksia!

Innovaatiot edellä: Puusta konseptiauto ja pihkasta polttoainetta

UPM:ssä on tehty monia puuteollisuuden innovaatioita jo pitkään, yli sadan vuoden ajan. Toiminta-ajatuksemme on luoda lisäarvoa uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista. Suurin osa UPM:n tutkimus- ja kehitysvaroista kohdennetaan uusien teknologioiden ja liiketoimintojen kehittämiseen. Viime vuonna käytimme tutkimukseen ja kehitykseen 155 miljoonaa euroa. Kaiken tavoitteena on tehdä enemmän vähemmästä.

Hyvänä esimerkkinä visiostamme johtaa bio- ja metsäteollisuuden integraatiota on Biofore-konseptiauto, joka kuvastaa biomateriaalien innovatiivista käyttöä uudella sektorilla, autoteollisuudessa. Valtaosa perinteisesti muovista valmistetuista osista on korvattu konseptiautossa UPM:n korkealaatuisilla, turvallisilla ja kestävillä biomateriaaleilla.

Kehittyneet biopolttoaineet ovat toinen ajankohtainen esimerkki UPM:n innovaatiotyöstä, sillä uuden 120 miljoonaa litraa puupohjaista dieseliä tuottavan biojalostamon rakennustyöt on saatu päätökseen ja käyttöönottoprosessi aloitettu. UPM Lappeenrannan biojalostamo, lajissaan maailman ensimmäinen, alkaa pian tuottaa puhdasta, teknisesti edistyksellistä uusiutuvaa dieseliä. Tuote tulee jakeluun suomalaisille huoltoasemille, St1:lle ja ABC:lle.

Uusiutuva diesel UPM BioVerno valmistetaan mäntyöljystä, jota syntyy sellutuotannon tähteenä. Selluprosessin kautta puun luonnollinen uuteaine pihka muuntuu mäntyöljyksi, joka jalostetaan edelleen biopolttoaineeksi. UPM BioVerno sopii kaikkiin diesel-moottoreihin ja on UPM:n omaan kehitystyöhön perustuva innovaatio, jonka avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80% fossiiliseen dieseliin verrattuna.

upm-biofuels-resin.jpg

UPM BioVerno uusiutuva diesel valmistetaan puun pihkasta peräisin olevasta luonnollisesta uuteaineestamäntyöljystä, jota syntyy sellunvalmistuksen tähteenä.

Liikenteen päästöjä voidaan vähentää biopolttoaineilla

EU:ssa liikenteestä on hyvää vauhtia tulossa suurin yksittäinen CO2-päästöjen lähde. Kehittyneet puupohjaiset biopolttoaineet ovat varteenotettava ja kilpailukykyinen vaihtoehto uusiutuvan energian tuottamiseksi Euroopassa, koska neljännes maailman metsävaroista sijaitsee täällä. Metsäteollisuus on myös yksi harvoja teollisuudenaloja, joilla on kapasiteettia kehittää ja investoida kaupallisen mittakaavan biopolttoainetuotantoon. Puupohjaisten biopolttoaineiden selkeä etu on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähenemä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Ne eivät myöskään kilpaile ruoantuotannon kanssa.

upm-bioverno-car-april-2014.jpg

UPM toteutti laajat päästö-, suorituskyky-, ja kulutustestit UPM BioVerno dieselillä VTT:n kanssa.

Puupohjaisilla biopoltto­aineilla on merkittävä asema bio­taloudessa

Biomassaan perustuva tuotanto kasvaa entistä merkittävämmäksi osaksi Suomen ja Euroopan biotaloutta. Investointimme puupohjaiseen biopolttoaineteknologiaan hyödyttää taloutta laajalti ja tuo lisää työtä raaka-aineisiin, teknologiaan, laitteiston valmistukseen ja tuotantoon – sekä ympäristöhyötyjä kaikille.Vastuullisesti tuotetut puupohjaiset biopolttoaineet ovat varteenotettava vaihtoehto liikenteen päästöjen ja öljyriippuvuuden vähentämiseksi sekä kansantalouden omavaraisuuden lisäämiseksi. Puupohjaisia biopolttoaineita valmistettaessa on kuitenkin varmistettava, että koko arvoketjun vastuullisuus on kunnossa.

Euroopan laajuista lainsäädäntöä tarvitaan liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiivi (RED) vaikuttaa vahvasti biopolttoaineiden kysyntään. Direktiivin uudistaminen on kuitenkin jo kolmatta vuotta käsittelyssä. Siihen liittyvä ILUC- direktiivi on erityisesti Suomen ja suomalaisen teollisuuden kannalta merkittävä direktiivi, joka luo raamit biopolttoaineiden kehitykseen tulevaisuudessa. Sen ajatuksena on vähentää polttoaineiden negatiivisia ilmastovaikutuksia ja löytää ratkaisuja ”ruoka vastaan polttoaine” -keskusteluun. Ratkaisuja etsitään kehittyneistä biopolttoaineista, joita valmistetaan muun muassa tähteistä, jätteistä, ja ruoaksi kelpaamattomista raaka-aineista. Suomi on näiden biopolttoaineiden kehittämisessä edelläkävijä.

Jotta biopolttoainemarkkinat eivät täysin pirstaloituisi, tarvitaan EU-tasoinen lainsäädäntö. Nyt uudistettavan ILUC-direktiivin on ulotuttava pidemmälle kuin vuoteen 2020, jotta uusia investointeja syntyy Eurooppaan. VTT ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vasta valmistuneessa selvityksessä todetaan, että biopolttoaineiden käytön lisääminen on Suomelle edullisin tapa saavuttaa EU:n 2030 ilmasto- ja energiapaketin tavoitteet. Suurimmat päästövähennykset liikenteessä saavutetaan käyttämällä kehittyneitä biopolttoaineita, jotka soveltuvat myös nykyisiin ajoneuvoihin. UPM Lappeenrannan biojalostamon tuotanto kattaa noin 25% koko Suomen velvoitteesta saada biopolttoaineiden osuus 20 prosenttiin liikenteen polttoaineissa vuoteen 2020 mennessä.

 

nils-torvalds-finnish-member-of-the-european-parliament.jpg

Suomalainen europarlamentaarikko Nils Torvalds on Euroopan parlamentissa valittu biopolttoainemietinnön raportoijaksi. Tämä mietintö luo muun muassa raamit biopolttoaineiden kehitykseen tulevaisuudessa.

UPM ja sidosryhmäyhteistyö vastuullisuusperiaatteiden edistämiseksi

UPM on merkittävä metsätoimija ja toimii kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Vastuullisuus on keskeinen osa tapaamme toimia, ja myös kilpailuetu. Siitä kertoo myös UPM:n listaus paperi- ja metsäteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2014–2015. Haluamme paitsi toimia vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti, tuoda myös esiin kestävästi tuotettujen puupohjaisten biopolttoaineiden tarjoamat mahdollisuudet. 

Olemme jo pitkään tehneet monipuolista yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten asiakkaidemme mutta myös ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen kanssa kehittääksemme toimintaamme. WWF Suomen kanssa halusimme aloittaa biopolttoaineyhteistyön jo ennen tuotannon käynnistymistä ja edistää yhdessä keskustelua kehittyneiden biopolttoainei­den ympäristövaikutuksista ja mahdol­lisuuksista.