UPMBiopolttoaineet

Hyödynnämme olemassa olevia raaka-aineita kestävästi

 

Materiaalitehokkuus on avain kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon. Jäte- ja tähdepohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen mahdollistaa yhä kestävämmän polttoainevalmistuksen. Samalla maailmanlaajuinen ruoantuotanto tai luonnon monimuotoisuus eivät vaarannu. Uusiutuvilla puupohjaisilla biopolttoaineilla voidaan vähentää liikenteen päästöjä merkittävästi pitäen samalla kiinni kestävistä tuotantomenetelmistä.
 

Hyödynnämme puuperäisen biomassan elinkaaren mahdollisimman tehokkaasti. Raaka-aineena puu tarjoaa tähän erittäin hyvät lähtökohdat. Isolta osin UPM:n oman sellutuotannon tähteestä valmistettava UPM BioVerno on tästä hyvä esimerkki.

 

 

 

 

Uusiutuva biopolttoaine tulee puusta

Renewable biofuel comes from wood

Puu on UPM:n toiminnan perusta. Se on uusiutuva raaka-aineemme, josta valmistamme monia käytön jälkeen kierrätettäviä tuotteita. Näihin tuotteisiin kuuluvat mm. sellu, paperi, tarra- ja pakkausmateriaalit, sahatavara, vaneri, biokomposiitit, biokemikaalit ja biopolttoaineet. Puusta kestäviksi tuotteiksi ympäristöä kunnioittaen.
 

UPM:n biopolttoaineiden tuotantoprosessi korostaa materiaalitehokkuutta ja uusiutuvuutta. UPM BioVernon tuotantoa varten ei tehdä erillisiä hakkuita. Selluntuotannon yhteydessä pääasiassa havupuista saatava raakamäntyöljy on luonnollinen uuteaine. Mäntyöljy on täysin uusiutuva biopolttoaineiden raaka-aine, ja siksi sen käytöstä saadaan merkittäviä ympäristöhyötyjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

 
 

Raakamäntyöljy on sellun tuotantoprosessin tähde

Raakamäntyöljy on sellun tuotantoprosessin tähde

Vastuullinen metsänhoito on toimintamme edellytys

Selluntuotannon yhteydessä syntyvä mäntyöljy tulee vastuullisesti hoidettujen metsien puista. Kaikki UPM:n hankkima puu tulee hyväksytyistä lähteistä ja puun alkuperä tiedetään. UPM ja sen raaka-ainetoimittajat ovat sitoutuneet kestäviin metsänhoito- ja hakkuukäytäntöihin sekä PEFC™- ja FSC® -metsäsertifiointeihin.

Kestävyys, UPM Biopolttoaineet
 

Ecofys tutkii epäsuoraa maankäyttöä

Ecofys - A Navigant Company on johtava kansainvälinen energia- ja ilmastoasioiden konsultointiyritys. Ecofys on tehnyt kattavan tutkimuksen mäntyöljyn käytön vaikutuksista uusiutuvan dieselin raaka-aineena. Tutkimusraportti osoitti, ettei mäntyöljy biopolttoainetuotannossa ole aiheuttanut korvautumista muissa käyttökohteissa tai vääristymää mäntyöljymarkkinoissa.

Mäntyöljy on prosessitähde, joka ei lisää maankäyttöä eikä aiheuta epäsuoriakaan maankäytön muutoksia.

 

Massatase ja kuinka se toimii

Massabalanssi ja kuinka se toimii

Massatase mahdollistaa asteittaisen siirtymisen fossiilisista raaka-aineista uusiutuviin. Massatasesysteemi varmistaa, että tuotannossa on käytetty väitetty määrä uusiutuvaa raaka-ainetta ja loppukäyttäjät saavat täyden hyödyn kestävistä valinnoistaan. Jokainen käytetty tonni uusiutuvaa dieseliä ja naftaa korvaa tonnin fossiilista dieseliä ja naftaa, ja vähentää näin lopullisia päästöjä.

 

Brassica carinata – uusi kestävä vaihtoehto biopolttoaineen raaka-aineeksi

 

UPM Biopolttoaineet kehittää uutta raaka-ainekonseptia, jossa kasvatetaan talviviljelymenetelmällä Brassica carinata -öljykasvia Etelä-Amerikassa. Carinata-sadosta saadaan ihmisravinnoksi kelpaamatonta öljyä biopolttoaineiden raaka-aineeksi ja sivutuotteena proteiinia eläinrehun tuotantoon. UPM kasvattaa ja testaa Brassica carinataa sopimusviljelijöiden kanssa Uruguayssa.

 

Käytetyssä talviviljelymenetelmässä paikalliset sopimusviljelijät ottavat peltonsa käyttöön pääkasvukauden ulkopuolella ja jatkavat ruokakasvin viljelyä normaaliin tapaan kesällä. Carinatan viljely tuo lisätuloja paikallisille maanviljelijöille, joiden pellot eivät yleensä ole tuottavassa käytössä talviaikaan. Menetelmä myös estää eroosiota, lisää maan hiilensidontaa sekä parantaa maaperän laatua.

RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) low ILUC (indirect land use change) risk -sertifikaatti vahvistaa, että biopolttoaineiden valmistukseen käytettävän Brassica carinatan viljelyllä Uruguayssa on alhainen riski aiheuttaa epäsuoria maankäytön muutoksia.

Kasvukaudet Etelä-Amerikassa
 

Raaka-ainetutkimus

Raaka-aineiden tutkimuksemme perustuu erilaisten metsäteollisuuden tähteiden ja sivutuotteiden tehokkaaseen hyötykäyttöön. Testaamme mäntyöljyn lisäksi myös muita jäte- ja tähdepohjaisia raaka-ainevaihtoehtoja, jotka eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa.

UPM:n innovaatiokulttuuri on saanut maailmanlaajuista tunnustusta. Osaamisemme biomassan käsittelyssä, prosesseissa ja bioenergiassa ovat vieneet meidät puupohjaisten tuoteinnovaatioiden kärkeen. Innovaatioiden lähtökohtana on UPM:n Biofore-strategian mukaisesti tulevaisuuteen suuntaavat ja kestävät ratkaisut.

Tutkimus- ja kehitystyömme vuosibudjetti on noin 5–10 % UPM:n kassavirrasta – ja kaiken tavoitteena on tehdä enemmän vähemmästä.