UPMBiopolttoaineet

Hyödynnämme olemassa olevia raaka-aineita kestävästi

 

Materiaalitehokkuus on avain kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon. Jäte- ja tähdepohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen mahdollistaa yhä kestävämmän polttoainevalmistuksen. Samalla maailmanlaajuinen ruoantuotanto tai luonnon monimuotoisuus eivät vaarannu. Uusiutuvilla puupohjaisilla biopolttoaineilla voidaan vähentää liikenteen päästöjä merkittävästi pitäen samalla kiinni kestävistä tuotantomenetelmistä.
 

Hyödynnämme puuperäisen biomassan elinkaaren mahdollisimman tehokkaasti. Raaka-aineena puu tarjoaa tähän erittäin hyvät lähtökohdat. Isolta osin UPM:n oman sellutuotannon tähteestä valmistettava UPM BioVerno on tästä hyvä esimerkki.

 

 

 

 

Uusiutuva biopolttoaine tulee puusta

Renewable biofuel comes from wood

Puu on UPM:n toiminnan perusta. Se on uusiutuva raaka-aineemme, josta valmistamme monia käytön jälkeen kierrätettäviä tuotteita. Näihin tuotteisiin kuuluvat mm. sellu, paperi, tarra- ja pakkausmateriaalit, sahatavara, vaneri, biokomposiitit, biokemikaalit ja biopolttoaineet. Puusta kestäviksi tuotteiksi ympäristöä kunnioittaen.
 

UPM:n biopolttoaineiden tuotantoprosessi korostaa materiaalitehokkuutta ja uusiutuvuutta. UPM BioVernon tuotantoa varten ei tehdä erillisiä hakkuita. Selluntuotannon yhteydessä pääasiassa havupuista saatava raakamäntyöljy on luonnollinen uuteaine. Mäntyöljy on täysin uusiutuva biopolttoaineiden raaka-aine, ja siksi sen käytöstä saadaan merkittäviä ympäristöhyötyjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

 
 

Raakamäntyöljy on sellun tuotantoprosessin tähde

Raakamäntyöljy on sellun tuotantoprosessin tähde

Vastuullinen metsänhoito on toimintamme edellytys

Selluntuotannon yhteydessä syntyvä mäntyöljy tulee vastuullisesti hoidettujen metsien puista. Kaikki UPM:n hankkima puu tulee hyväksytyistä lähteistä ja puun alkuperä tiedetään. UPM ja sen raaka-ainetoimittajat ovat sitoutuneet kestäviin metsänhoito- ja hakkuukäytäntöihin sekä PEFC™- ja FSC® -metsäsertifiointeihin.

Kestävyys, UPM Biopolttoaineet
 

Ecofys tutkii epäsuoraa maankäyttöä

Ecofys - A Navigant Company on johtava kansainvälinen energia- ja ilmastoasioiden konsultointiyritys. Ecofys on tehnyt kattavan tutkimuksen mäntyöljyn käytön vaikutuksista uusiutuvan dieselin raaka-aineena. Tutkimusraportti osoitti, ettei mäntyöljy biopolttoainetuotannossa ole aiheuttanut korvautumista muissa käyttökohteissa tai vääristymää mäntyöljymarkkinoissa.

Mäntyöljy on prosessitähde, joka ei lisää maankäyttöä eikä aiheuta epäsuoriakaan maankäytön muutoksia.

 

Massatase ja kuinka se toimii

Massabalanssi ja kuinka se toimii

Massatase mahdollistaa asteittaisen siirtymisen fossiilisista raaka-aineista uusiutuviin. Massatasesysteemi varmistaa, että tuotannossa on käytetty väitetty määrä uusiutuvaa raaka-ainetta ja loppukäyttäjät saavat täyden hyödyn kestävistä valinnoistaan. Jokainen käytetty tonni uusiutuvaa dieseliä ja naftaa korvaa tonnin fossiilista dieseliä ja naftaa, ja vähentää näin lopullisia päästöjä.

 

Hiiliviljely – uusia kestäviä vaihtoehtoja biopolttoaineiden raaka-aineeksi

 

UPM Biopolttoaineet on kehittänyt uutta raaka-ainekonseptia, jossa kasvatetaan talviviljelymenetelmällä Brassica -öljykasveja Etelä-Amerikassa. Käyttämällä maata tällä tavalla maaperän laatu ja hiilensidontakyky paranee samalla kun tuotetaan öljyä ja proteiineja raaka-aineiksi.

UPM edistää  Brassica-öljykasvien viljelyä sopimusviljelijöiden kanssa Uruguayssa.

 

Hiiliviljelymenetelmässä paikalliset viljelijät ottavat peltonsa käyttöön pääkasvukauden ulkopuolella talvella ja jatkavat ruokakasvin viljelyä normaaliin tapaan kesällä. Viljely tuo lisätuloja paikallisille maanviljelijöille, joiden pellot eivät yleensä ole tuottavassa käytössä talviaikaan. Menetelmä myös estää eroosiota, lisää maan hiilensidontaa sekä parantaa maaperän laatua.

Biopolttoaineiden valmistukseen käytettävän Brassica-öljykasvien viljelyllä Uruguayssa on alhainen riski aiheuttaa epäsuoria maankäytön muutoksia.

Kasvukaudet Etelä-Amerikassa
 

Raaka-ainetutkimus

Raaka-aineiden tutkimuksemme perustuu erilaisten metsäteollisuuden tähteiden ja sivutuotteiden tehokkaaseen hyötykäyttöön. Testaamme mäntyöljyn lisäksi myös muita jäte- ja tähdepohjaisia raaka-ainevaihtoehtoja, jotka eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa.

UPM:n innovaatiokulttuuri on saanut maailmanlaajuista tunnustusta. Osaamisemme biomassan käsittelyssä, prosesseissa ja bioenergiassa ovat vieneet meidät puupohjaisten tuoteinnovaatioiden kärkeen. Innovaatioiden lähtökohtana on UPM:n Biofore-strategian mukaisesti tulevaisuuteen suuntaavat ja kestävät ratkaisut.

Tutkimus- ja kehitystyömme vuosibudjetti on noin 5–10 % UPM:n kassavirrasta – ja kaiken tavoitteena on tehdä enemmän vähemmästä.